Vårt ansvar

Miljöpolicy

Pretec AB ska verka för att ständigt förbättra miljöprestandan och minska den globala och lokala miljöpåverkan genom att:

  • Hålla sig uppdaterad om och följa relevant miljölagstiftning och andra miljökrav
  • Arbeta för att få samarbetspartners att minska sin miljöbelastning genom att ha en god kommunikation och skapa medvetenhet gällande våra produkters miljöpåverkan
  • Ha en god kommunikation med kunder och på så sätt skapa medvetenhet gällande våra produkters miljöpåverkan
  • Ställa rimliga miljökrav vid inköp av produkter och förbrukningsvaror, samt på entreprenörer och leverantörer
  • Minska mängden avfall, minimera resursanvändning och energikonsumtion
  • Planera och sträva efter att minimera den negativa miljöpåverkan från lastbils-och sjöfartsleveranser, tjänsteresor och persontrafik
  • Utbilda personal för att höja miljömedvetenheten och minska risk för olyckor och olägenheter
  • Arbeta för att effektivisera och därmed minimera kemikalieförbrukningen samt hantera och använda kemikalier på ett sätt så att risken för utsläpp till mark och vatten minimeras och därigenom skydda miljön
  • Aktivt arbeta med att minska kassering av skrot och på så sätt minska vår totala miljöpåverkan

Kvalitetspolicy

Pretec AB har som filosofi att arbeta tätt tillsammans med marknaden. Vi lagerför ett brett sortiment för att kunna erbjuda snabba leveranser och hög leveranssäkerhet.

Kundernas och andra relevanta intressenters krav ska fastställas och vidarebefordras till berörd personal. Beskrivningen av våra produkter ska vara korrekt och ge våra kunder tillräckligt med information.

Våra produkter ska uppfylla alla relevanta lagstiftningskrav, kvalitetsstandarder och de krav som ställs av våra kunder och andra relevanta intressenter, oavsett om produkterna är tillverkade av oss eller våra underleverantörer.

Vårt arbete med att utveckla sortiment, produkter, arbetssätt, leveranser m.m. är ständigt pågående.

Vår affärsidé är att bli ledande leverantör inom ett utvalt område av fästelement till bygg och anläggningsmarknaden.

Ledningssystem

Ledningssystemet på Pretec AB är framtaget för att säkerställa att vi kan leva upp till de krav som vår omvärld ställer på oss. Vårt ledningssystem klargör vilket ansvar och åtagande som vi har gentemot våra intressenter, inklusive samhället, kunder och leverantörer samt medarbetare och organisation.

Vi jobbar med tydliga rutiner och processer för att kvalitetssäkra vårt arbete. Det handlar inte bara om kvalitetskontroll utan om att säkra allt arbete som vi gör på Pretec AB. Vi arbetar också löpande med att utveckla våra processer och arbetssätt som ett led i vårt kvalitets och miljöarbete. Samtliga anställda på Pretec AB bidrar till att systemet efterlevs i sitt dagliga arbete.

Vårt ledningssystem består utav flera olika områden som är integrerade i ett gemensamt ledningssystem. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och EN 1090. Dessutom jobbar vi med BASTA-registrering och är registrerade hos andra organisationer såsom Achilles, Sellica och Entreprenörernas leverantörsportaler.

Ledningssystemet omfattar hela verksamheten i Pretec AB. Övriga bolag i koncernen ingår inte i ledningssystemet. Vi säljer bl.a. ingjutningsdetaljer, fäst- och montagedetaljer, transportankare, dragstagsystem, tunnel- och bergsäkring och Lindapter.

 

2022-05-23

Martin Falkenström
CEO

General Ethical Guidelines

General Ethical Guidelines - Pretec group – 143,21 KB