Integritet

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Pretec AB, org. nr 556656-6039, Solbräckegatan 15, 442 45 Kungälv, e-mail: info@pretec.se, (”Företaget”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Företaget tillhandahåller produkter i anslutning till köp, då du nyttjar Företagets beräkningsprogram samt vid kontakt med Företaget.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

2.1 Företaget är personuppgiftsansvarig för Företagets behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna köpa våra varor eller kontakta oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Företaget samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp, när du använder Företagets beräkningstjänst på Företagets hemsida samt när du kontaktar bolaget per telefon, e-post, brev eller genom kontaktformulär.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som [Köper varor av Företaget]

De personuppgifter Företaget samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

 4.2 För dig som [kontaktar Företaget per e-post, brev, telefon eller genom kontaktformulär]

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

4.3 För dig som använder Företagets beräkningstjänst

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som [Köper varor av Företaget]

Företaget behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Företaget dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Företagets och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
 • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som [kontaktar Företaget per e-post, brev, telefon eller genom kontaktformulär]

 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Företagets och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.
 • Besvara inkomna frågor och återkoppla vid önskemål om kontakt.

5.3 För dig som använder Företagets beräkningstjänst

 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Företagets och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Företaget baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund. Det innebär att vi behandlar uppgifterna för att kunna leverera varor som du köper av oss, administrera beställningen och faktureringen samt att kunna uppfylla våra skyldigheter under den ansvarstid som följer efter leveransen.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. Företaget har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina tjänster och sina varor. Företaget behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

Företaget har även ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter då du initierar en kontakt med Företaget för att kunna återkoppla till dig, tillhandahålla information och besvara frågor.

6.4 I vissa fall kan Företaget ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

6.5 Företaget behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserat beslutsfattande, inbegripen profilering.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

BILD

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Företaget kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Företagets rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 Företaget kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Företagets koncernbolag och andra samarbetspartners.

9.2 Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

9.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Företaget om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Företagets rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10. Ändring av integritetspolicy

10.1 Företaget har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Företaget kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

11. Skyddet av dina personuppgifter

11.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Företaget har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

12. Dina rättigheter

12.1 Företaget ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Företaget kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att begära

a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

e. Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

12.4 Företaget kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

12.5 Du har rätt att begära dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

12.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@pretec.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

13. Cookies

Användning av kakor (cookies) på pretec.se

Den här webbplatsen använder kakor. En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i din dator. Textfilen kan bland annat användas för att underlätta din användning av webbplatsen.

Webbplatsen innehåller två typer av kakor – så kallade sessionskakor och persistenta kakor.

Sessionskakor lagras endast temporärt under besöket på webbplatsen. De används för att du skall kunna surfa bekvämt på våra webbsidor och försvinner när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

Persistenta kakor sparar en fil under en begränsad tid på din dator, se nedan. Webbplatsen använder persistenta kakor för att följa din navigering på webbplatsen och för att samla in statistik i syfte att optimera och förbättra webbplatsen. En del av dessa persistenta kakor är så kallade tredjepartskakor från trafikmätningsföretag (Google) och andra externa parter som vi anlitar för att följa din navigering på webbplatsen. Informationen används bland annat för att förbättra webbplatsens funktionalitet och i förekommande fall lämna relevanta erbjudanden och information.

Att undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång webbplatsen begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Mer information

Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

14. Kontaktinformation

14.1 Kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

 

Pretec AB
Solbräckegatan 15
442 45 Kungälv