Försäljningsvillkor

Generella försäljningsvillkor för Pretec AB

1. INLEDNING

1.1. Dessa leveransvillkor gäller om ingenting annat avtalas.

1.2. Definition:

– Med Säljaren menas Pretec AB.

2. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR – Offert och bekräftelse

2.1. Dessa försäljningsvillkor gäller i sin helhet för varuförsäljning från Säljaren.

2.2. Försäljningsvillkoren går före bestämmelser eller upplysningar som kan förekomma i Köparens order eller korrespondens, så till vida Säljaren inte samtycker till detta.

2.3. Säljaren ansvarar inte för fel som kan uppstå vid order som beställs per telefon. Fel som uppstår vid skriftlig och elektronisk order och som beror på fel hos Säljaren blir korrigerat eller förbättrat utan otillbörlig försening.

2.4. En offert slutar att gälla ifall den inte accepteras omedelbart, så tillvida ingenting annat avtalas.

2.5. Offert som är given av Säljaren är bunden till en specifik förfrågan. Säljaren förbehåller sig rätten till att revidera offerten när den ursprungliga förfrågan ändras med hänsyn till produkter, typ av material, specifikationer och mängd.

2.6. Eventuella certifikat måste beställas vid ordertillfälle.

2.7. Vid varje förfrågan gör Säljaren en kreditkontroll. Kreditgränsen kommer att värderas av Säljaren i förhållande till beställningens storlek och leveransens varaktighet samt ses i sammanhang med övriga löpande köp från Säljaren och avtalade leveransbestämmelser. Kreditgränsen måste avtalas mellan parterna innan offerten gäller. Det är möjligt att det måste etableras en betalningssäkerhet på hela eller delar av leveransen.

2.8. Fakturan dateras den dagen varorna sänds eller efter avtal separat med Säljaren.

3. KVANTITETER

3.1. Omfattar en order varor som inte är klassade som lagervaror, som behöver specialtillverkas, förbehåller sig Säljaren rätten att leverera upp till 10 % mer än avtalat, beroende på varans art. För standardvaror gäller levererad kvantitet innanför +/-5% av beställd mängd som en acceptabel tolerens. För varor med lågt enhetsvärde så avrundas kvantiteten uppåt till hela förpackningar.

4. PRISER

4.1. Ifall inget annat är skriftligt avtalat gäller Säljarens pris vid avsändningen. Detta gäller även vid del- eller restleveranser. Priserna är angivna exklusive moms, och gäller DAP Kungälv, ifall inget annat är avtalat.

5. PRISÄNDRINGAR

5.1. Om offentliga skatter, tullsatser eller avgifter ändras, eller nya skatter, tull eller avgifter tillkommer, kan Säljaren ändra priserna motsvarande fram till leveransdag. Detta gäller oavsett om dessa förhållanden inträffar i Sverige eller hos våra utländska leverantörer. Förutsättningarna är att dessa ändringar inte var kända vid avtalets ingång och att dessa påverkar Säljarens kostpriser.

6. LEVERANSTID

6.1. Uppgiven leveranstid är vägledande ifall det inte uttryckligen är angivet att den är garanterad, skriftligen. Säljaren ansvarar inte för följdkostnader som uppkommit till följd av leveransförsening.

6.2. Säljaren förbehåller sig rätten att fördröja leveranstiden om:

A) Köparen har underlåtit att betala i tid enligt avtal eller underlåtit acceptera den krävda säkerheten.

B) Köparen inte har i rätt tid gett Säljaren de tekniska upplysningar som krävs för att klara leveranstiden.

C) Köparen eller Köparens kund önskar göra en förändring i leveransen.

7. BETALNINGSBETINGELSER

7.1. 30 dagar netto från fakturadatum. Levererade produkter är Säljarens egendom intill full betalning är fullbordad.

7.2. Det åligger Köparen att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen ifall betalningsfristen överskrids. Säljaren har också rätt att ta ut påminnelseavgift i enlighet med inkassolagen. Köparens reklamation på obetydliga kvantitetsbrister befriar inte Köparen att betala fakturan på angivet datum. Vid Köparens rättmätiga reklamation på delar av en leverans så ska den obestridda delen av leveransen betalas enligt tidigare avtal. Betalning ska vara på Säljarens konto senast på betalningsdagen.

8. EMBALLAGE

8.1. Emballage är inkluderat i priset. EUR-pallar, pallkragar och specialemballage debiteras.

8.2. Vid försändelser som kräver extra emballage, belastas Köparen för emballagekostnader.

9. FRAKTER

9.1. Alla leveranser sker DAP Kungälv, eventuella andra leveransvillkor avtalas speciellt.

9.2. Säljaren väljer transport och transportsätt efter bästa förmåga om inte Köparen har framställt en specifik önskan om transportsätt eller transportväg. Frakten debiteras Köparen ifall inget annat är avtalat.

10. EXPEDITIONSAVGIFTER

10.1. Vid order under 500 kr exklusive moms debiteras en expeditionsavgift på 100 kr ifall ingenting annat avtalas.

11. RETURAVTAL

11.1. Retur accepteras enbart efter avtal med ansvariga personer hos Säljaren.

11.2. Varor som inte är en standardvara eller som är specialproducerad tas inte i retur.

11.3. Vid avtalad retur krediteras 80 % av fakturan. Returfrakt betalas av köparen. Frakt i förbindelse med leverans krediteras inte.

11.4. Alla varor inklusive emballage ska vara oskadat vid retur.

11.5. Vid retur ska följesedel eller faktura vara bifogad.

11.6. Etikett med charge nummer och referens till certifikat måste följa varan.

11.7. Om returen inte uppfyller ovanstående krav kommer varan inte att bli krediterad.

12. REKLAMATION OCH PRODUKTANSVAR

12.1. Köparen har själv ansvar för att kontrollera att Säljarens offert överensstämmer med Köparens krav.

12.2. Leveransen ska uppfylla beställningens specifikation och vara i enlighet med angivna krav.

12.3. Kontroll vid mottagning av varor. Köparen ska vid mottagningen och utan otillbörlig fördröjning kontrollera att varorna är i överensstämmelse med avtalet och att det är fullt ut användbart till Köparens krav. Varan ska kontrolleras mot följesedel. Kontrollen ska ske på ett försvarligt sätt utifrån det man kan förvänta sig av varans art och leveransvillkor. Kontrollen ska ske innan varan vidaresäljs, monteras eller på annat sätt tas i bruk. Köparen är ansvarig för att all teknisk data och att varan i sin helhet är i överensstämmelse med Köparens behov och krav. Om köparen menar att försändelsen inte är i överensstämmelse med beställning/order/orderbekräftelse så ska Köparen omedelbart reklamera leveransen till Säljaren.

12.4. Vid transportskada ska detta noteras på fraktsedel och anmälas skriftligen till Säljaren när varorna har gått med Säljarens transportör.

12.5. Om det saknas varor i en leverans, har Säljaren både en rätt och en skyldighet att ersätta de saknade varorna inom rimlig tid.

12.6. Säljaren är inte ansvarig för eventuella följskador p.g.a. saknade varor vid leverans.

13. FORCE MAJEURE

13.1. Ingen av parterna ska anses ha misskött sina förpliktelser i detta avtal i den utsträckning man kan åberopa att man blivit förhindrad av Force Majeure.

13.2. Den part som vill åberopa sig Force Majeure ska omedelbart meddela den andra parten skriftligt om en sådan situation.

14. PATENT OCH RÄTTIGHETER

14.1 Vid tillverkning av produkter enligt ritning eller specifikationer som överlämnats av Köparen garanterar Köparen att produktionen kan fortgå utan tredjemans patent och utan att rättigheter kränks.

15. TVISTER

15.1. På detta avtal tillämpas svensk rätt. Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän svensk domstol. Säljaren äger vid tvist rätt att väcka talan vid Göteborgs tingsrätt.

 

Rev. 2021-02-16